Joomla Templates and Joomla Extensions by zootemplate.Com

УВЕКС ЕООД УВЕКС ЕООД

УВЕКС ЕООД УВЕКС ЕООД

Обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява по реда на чл.20, ал.3, т.2 от Закона за обществените поръчки с предмет:

Доставка на ПЕВП тръби за питейно-битово водоснабдяване от ф25 до ф400мм, ПЕВП фасонни части за челно заваряване

от ф140 до ф400 мм, електрозаваряеми фитинги от ф140 до ф225 мм,  водовземни скоби за полиетиленови тръби за

питейно – битово водоснабдяване от ф63 до ф110 мм, полиетиленови гофрирани двуслойни тръби за отвеждане на

отпадни води от ф160 до ф400 мм, включително по външен диаметър, pvc тръби за канализация от ф110 до ф200 мм

както и фасонни части за тях“

 

Публикувана в профил на купувача

УВЕКС“ ЕООД уведомява жителите на община Сандански, че поради започване на ремонтни работи по ул. „Рила“

в участъка от ул. „Стефан Стамболов“ до ул. „Родопи“, ще бъде спряно движението на МПС за период от 30 дни,

считано от 29.08.2016 г.

 

Публикувана в Новини

                                                                               СЪОБЩЕНИЕ

 

          Съгласно чл.18 от НРЦВКУ, „УВЕКС“ ЕООД  гр.Сандански публикува   предложение  до КЕВР за утвърждаване  и одобряване на цени .

 

                          Предлага за утвърждаване следните цени на ВиК услуги за 2017 г.:

 

Цени на ВиК услуги  в  лв./куб.м(без ДДС)

2017 г.

Цена за услугата доставяне на вода на потребителите

0,771

Цена за услугата отвеждане на отпадъчните води            

0,108

Цена за услугата пречистване на отпадъчните води

 

Битови и приравнените към тях общ., търг. и др. 

0,269

Промишлени и стопански

степен на замърсяване 1

 

 

степен на замърсяване 2

 

 

степен на замърсяване 3

 

Цена за услугата доставяне на вода от ВС Петрич     

0,058

Цена за услугата доставяне на вода от ВС Стримон

0,053

 

                       Предлагам за одобряване следните цени на ВиК услуги по години за периода 2018 г.- 2021 г.:

 

Цени на ВиК услуги  в  лв./куб.м (без ДДС)

2018 г.

2019 г.

2020 г.

2021 г.

Цена за услугата доставяне на вода на потребителите   

0,780

0,775

0,791

0,797

Цена за услугата отвеждане на отпадъчните води            

0,109

0,114

0,118

0,122

Цена за услугата пречистване на отпадъчните води

 

 

 

 

Битови и приравнените към тях общ., търг. и др. 

0,276

0,283

0,295

0,314

Промишлени и стопански    

 степен на замърсяване 1

 

 

 

 

 

степен на замърсяване 2

 

 

 

 

 

степен на замърсяване 3

 

 

 

 

Цена за услугата доставяне на вода от ВС Петрич     

0,073

0,074

0,076

0,079

Цена за услугата доставяне на вода от ВС Стримон

0,060

0,062

0,063

0,064

 

Публикувана в Новини

 ДО

ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА

Уведомяваме Ви, че на основание чл. 39, ал.1, т.6 от Закона за обществените поръчки, с Решение № 97/20.04.2016 г. на Управителя на „УВЕКС“ ЕООД

e прекратена процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: Доставка на ПЕВП тръби за питейно-битово водоснабдяване от ф20 до ф630мм,

ПЕВП фасонни части за челно заваряване от ф50 до ф630 мм, електрозаваряеми фитинги от ф25 до ф400 мм,

ПП фасонни части за механична връзка от ф20 до ф110 мм, водовземни скоби за полиетиленови тръби за питейно – битово водоснабдяване от ф20 до ф200 мм,

полиетиленови гофрирани двуслойни тръби за отвеждане на отпадни води от ф125 до ф1200 мм, включително по външен диаметър, pvc тръби за канализация от

ф110 до ф500 мм както и фасонни части за тях“, открита с Решение № 85/07.04.2016 г.

 

Публикувана в профил на купувача

ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ:

"Доставка на ПЕВП тръби за питейно - битово водоснабдяване от ф20 до ф630 мм,

ПЕВП фасонни части за челно заваряване от ф50 до ф630 мм, електрозаваряеми фитинги от

ф25 до ф400 мм, ПП фасонни части за механична връзка от ф20 до ф110 мм;

водовземни скоби за политиленови тръби за питейно - битово водоснабдяване от ф20 до ф200;

политиленови гофрирани двуслойни тръби за отвеждане на отпадни води от ф125 до ф1200 мм

включително по външен диаметър, pvc тръби за канализация от ф110 до ф500, както и фасонни

части за тях"

 

 

Публикувана в профил на купувача

Търсене

Контакти

Дежурни - аварии:
088 77 57 063

[виж всички контакти]